Tradicijsko graditeljstvo u Krapju – očuvanje baštine i tradicije jasenovačkog kraja

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Krapje je pravi biser etno baštine koji se krije nadomak Zagreba. Selo na lijevoj obali Save na području Općine Jasenovac s više od 80 drvenih kuća i jedan od bisera Parka prirode Lonjsko polje koji se vodi kao spomenik kulturne baštine A kategorije.

Zbog svog  prepoznatljivog tradicijskog načina gradnje Krapje je proglašeno selom graditeljske baštine 23. rujna 1995. godine. Od tada se svake godine u Krapju u mjesecu rujnu u sklopu Europskih dana baštine obilježava Dan graditeljske baštine, s ciljem promocije kulturnih, vjerskih, povijesnih i tradicijskih vrijednosti ovog dijela jasenovačke posavine.

Prepoznatljivu sliku naselja čine potezi drvenih tradicijskih kuća, najčešće okrenutih užim pročeljima prema cesti, s čije se bočne strane ulazi u dvorišta, a uz njih su izgrađene različite gospodarske zgrade. U selu je očuvan znatan broj raznih tipova kuća karakterističnih za ovaj dio Posavine pa je dio sela južnije od crkve (Donje Krapje), koji je očuvan u većoj mjeri kao kompaktna cjelina tradicijske drvene arhitekture, godine 1990. zaštićen i  upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture.

Krapje je dobilo ime po ribi šaranu, odnosno krapu, taj naziv se po prvi puta spominje u 14. stoljeću.

U Krapju se svake godine obilježavaju Dani europske baštine uz razne kulturne, edukativne, vjerske, sportske, gastronomske, folklorne i druge sadržaje. Promoviraju se tradicionalni obrti, predstavljaju brojni uzgajivači i proizvođači tradicijskih proizvoda, pčelarstvo, košaraštvo, užarstvo, lončarstvo, ribarstvo, konjogojstvo, mljekarstvo, izrada suvenira, kao i raznovrsna i bogata gastronomska ponuda, šaran na rašljama, fiš paprikaš i lovački gulaš.

Cijela Posavina jedinstveni je kutak nedirnute prirode. To je područje Parka prirode Lonjsko polje koje pripada najočuvanijim poplavnim prostorima u Europi u kojem ističemo Poganovo polje kao najbogatije močvarno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Krapje đol je 1963. godine proglašeno prvim hrvatskim ornitološkim rezervatom, jer se ovdje mogu vidjeti razne ptice močvarice, poput sive čaplje i žličarke. U Krapju se naveliko isprepliću tradicijska graditeljske baština te bogata i lijepa priroda.

Saznajte više o ovom biseru Sisačko – moslavačke županije na linku: 
Turistička zajednica Općina Jasenovac

PROMO